2016 spring ○ summer テーマ ”パズル”

290A6575 290A6936  290A7218 290A6757 290A6850 290A7268 290A7388290A6412 290A7161 290A7103 290A6630 290A6612 290A6464 290A6665 290A6789 290A6989 290A7026 290A7067 290A7144 290A7377

 

photo :    Masaya  Tanaka
Hair・make  :   Yuka  SHImono
model  :  Yuko  Nagata